SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Autoriteit Persoonsgegevens: Beleidsregels ‘De zieke werknemer’

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft beleidsregels gepubliceerd ten aanzien van het verwerken van gegevens van zieke werknemers. Aan de hand van deze beleidsregels zal door haar worden getoetst of werkgevers niet in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens gegevens over de zieke werknemers verwerken. Voor werkgevers is het van belang om rekening met de inhoud van deze beleidsregels te houden, ondanks het algemeen levend gevoel dat de AP is doorgeschoten in de uitwerking van de privacy regels met betrekking tot ziekteverzuim. De regeling staat mijns inziens op gespannen voet met verschillende bepalingen uit specifieke SV wetgeving (o.a. Wfsv, Wet verbetering Poortwachter) en de daarop gebaseerde werkmethoden en gebruikte documenten bij het UWV.

Beleidsregels ‘De zieke werknemer’