SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Werkgevers

De inzet van SGA-Consultancy is er op gericht dat het verzuimtraject conform de regels wordt uitgevoerd. Het doel daarbij is om de duur van het verzuim en de financiële risico’s voor de werkgever zoveel mogelijk te beperken. Onze dienstverlening bestaat o.a. uit:

1. Onderzoek/analyse van het verzuim
Voor een organisatie is het van belang om inzicht te verkrijgen in de oorzaken van het verzuim en in de mogelijke risicogroepen, om zodoende gericht beleid ter voorkoming daarvan te ontwikkelen.

2. Adviseren, als klankbord fungeren of opzetten van uw verzuimbeleid
Lukt het door de dagelijkse drukte niet om via cursussen en trainingen uw kennis en vaardigheden op peil te houden, mist u binnen uw vakgebied een klankbord of komt u tijd te kort om uw verzuimbeleid op te zetten of te actualiseren? In dat geval kan een ervaren consultant u daarin bijstaan. Wij bieden u daarvoor experts die over de grenzen van de verschillende vakgebieden heen kijken en met u het beleid en de praktijk binnen uw organisatie doornemen.

Werkgevers

3. Ondersteuning en advisering bij de re-integratie spoor 1
Bij de re-integratie in het eerste ziektejaar adviseren wij u m.b.t. de herplaatsing binnen de eigen organisatie of naar een andere functie buiten uw organisatie. Hierbij wordt gekeken naar de restcapaciteit van de medewerker. De hulp van de bedrijfsarts, een arbeidsdeskundige of een extern deskundige kan – indien noodzakelijk – hierbij ingeroepen. Deze beoordelen o.a. de werkplek, de functie-inhoud en de belastbaarheid van de werknemer. Door deze werkwijze is de werknemer in het algemeen weer snel aan het werk binnen zijn eigen functie. Hierdoor neemt niet alleen het aantal ziekmeldingen af, maar wordt ook de gemiddelde verzuimduur korter.

4. Gesprekspartner voor het UWV of dienstverleners
Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor de inspanningen binnen het verzuimtraject van uw medewerker. Dat betekent dat u de totale regie in handen dient te houden met betrekking tot uw arbodienst, uw bedrijfsarts, het reïntegratiebureau en andere dienstverleners die u inzet.

5. Advisering m.b.t. de inzet van derden
Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van de verplichtingen uit de Wet verbetering Poortwachter. Dat brengt met zich mee dat u verantwoordelijk bent voor de inhoud en de kwaliteit van de door derden ten behoeve van u verrichte diensten. Wij hebben de expertise om u te adviseren in de keuze van deze specialisten en het beoordelen van de door hun uitgevoerde (deel) werkzaamheden en/of gegeven adviezen. Daarnaast denken wij met u mee voor wat betreft de inzet van behandelingen door derden ter voorkoming van uitval, bijvoorbeeld multidisciplinaire revalidatietrajecten, en het herstel van uw medewerker.

6. Onderzoek naar WGA eigen risicodragerschap
De kosten van de gedifferentieerde premie WGA binnen een bedrijf of instelling kunnen behoorlijk oplopen. Vanuit ons netwerk aan specialisten kunnen wij u ondersteunen bij het maken van de juiste keuze(s). Verder kan SGA-Consultancy voor u mogelijkheden creëren om de kosten van de gedifferentieerde WGA premie beheersbaar te maken.

7. No-risk en vangnetregeling/uitkeringen
SGA-Consultancy analyseert het verzuim binnen uw organisatie. Bij verzuim en arbeidsongeschiktheid streven wij ernaar schades zo veel mogelijk te beperken en risico’s te verkleinen. Ook het benutten van de no-risk en vangnetregeling kunnen u veel geld besparen. Wij helpen u de mogelijkheden te onderzoeken en in kaart te brengen.

Naar contactpagina