SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Beëindigen arbeidsovereenkomst in het belang van de zieke werknemer (artikel 671b lid 6 onderdeel b BW) in relatie tot vaststellingsovereenkomst.

Het beeindigen van een arbeidsovereenkomst tijdens de periode van het opzegverbod middels een vaststellingsovereenkomst wordt door velen als zeer risicovol beschouwd. Echter, een zorgvuldige voorbereiding bestaande uit o.a. een duidelijke indicatie dat het in stand houden van de arbeidsovereenkomst ten koste van de gezondheid van de werknemer gaat, een degelijk onderbouwd advies van de bedrijfsarts en de bevestiging hiervan door het UWV in een deskundigenoordeel biedt mogelijkheden om tot een beeindiging te komen, zonder dat aan werknemer een verwijt kan worden gemaakt ihkv de ZW of WW. Onderstaande uitspraak is m.i. een bevestiging van het voorgaande. I.c. neemt de rechter artikel 7:671b lid 6 onderdeel b uitdrukkelijk als motivering voor de beëindiging tijdens ziekte.

Artikel 671b lid 6 onderdeel b: er sprake is van omstandigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst in het belang van de werknemer behoort te eindigen.

Rechtspraak.nl – ECLI:NL:RBMNE:2019:3354