SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Privéactiviteit of werk: “Ondeugd op de Wallen”

Feiten

* Manager bij Dela organiseert een teamuitje op 13 januari 2013
* Via de mail waarin ook de uitnodiging van het reguliere programma was vervat is aanvullend een uitnodiging van de manager opgenomen.
* De aanvullende uitnodiging bevat de volgende tekst:
Ondeugd op de Wallen
Omdat ik dan toch in Amsterdam ben, ga ik daarna privé nog even door. Voor degene die dat nu al weten dat zij ook zin in meer hebben kunnen zich vrijwillig aansluiten bij [R.] en mij voor avond “Ondeugd op de Wallen”. Dit valt buiten de teamdag en vraagt een bijdrage van EUR 35,- per persoon. Let op! Dit is echt buiten het programma, puur een privé aangelegenheid en de titel “Ondeugd op de Wallen” doet wat vermoeden. Overigens biedt het programma voldoende voor vrienden én vriendinnen…. Meer geef ik niet prijs.
* Zeven medewerkers hebben aan het aanvullend programma deelgenomen.
* Dela is medio april 2013 van de activiteit die op 13 januari heeft plaatsgevonden op de hoogte geraakt door een medewerker – betrokkene is boventallig verklaard – die niet bij de activiteit aanwezig is geweest.

Vorderingen
* Dela heeft de kantonrechter verzocht de arbeidsovereenkomst tussen partijen op korte termijn te ontbinden op grond van een gewichtige reden, primair gelegen in een dringende reden, dan wel een verandering in de omstandigheden, zonder toekenning van een vergoeding aan de manager.
* De manager heeft primair verzocht het verzoek af te wijzen en subsidiair verzocht aan hem bij ontbinding van de overeenkomst een vergoeding toe te kennen ter hoogte van € 100.000,– bruto. Argumentatie: dergelijke uitspattingen zijn bij Dela gangbaar en behoren tot de bedrijfscultuur – bandeloos, innemend en onbegrensd – en het gaat in deze om een privéactiviteit.

Overwegingen Rechtbank
* De kantonrechter is van oordeel dat waar een manager aan zijn medewerkers een activiteit aanbiedt, deze activiteit niet meer als louter een privéactiviteit kan worden gezien. Dit klemt te meer waar de activiteit vanuit en aansluitend aan een teamuitje wordt aangeboden.
* De rechter deelt het standpunt van Dela dat de verantwoordelijkheid van de manager niet bij het einde van de werktijd stopt. Als hij met zijn personeel op stap gaat in het kader van een door hem georganiseerde activiteit, ook al is dat buiten werktijd, blijft hij als manager verantwoordelijk.

Beslissing
* De rechter is van oordeel dat het voorbeeld dat de leidinggevende van de manager heeft gegeven, en de staat van dienst van de manager ertoe bijdragen dat niet van een dringende reden tot ontslag sprake kan zijn. Daarbij is ook van belang, dat hoewel niet van een echte privéactiviteit kan worden gesproken, de manager wel heel duidelijk is geweest in zijn aankondiging van het aanvullend programma. Hij heeft een programma aangekondigd, op eigen kosten, op vrijwillige basis en op een zodanige wijze dat degenen die mee zijn gegaan konden vermoeden dat ze in de omgeving van de wallen een erotisch getint programma konden verwachten.
* Dat de arbeidsovereenkomst wel dient te worden ontbonden vanwege wijziging van omstandigheden.
* Omdat de verandering in de omstandigheden in overwegende mate aan de manager is te verwijten, ziet de rechter geen aanleiding om hem bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een zogenaamde neutrale vergoeding toe te kennen.

Conclusie
Het is voor een leidinggevende van belang om zich te realiseren dat activiteiten buiten werktijd niet als privéactiviteit aangemerkt zullen worden als er o.a. sprake van is dat de leidinggevende en/of het bedrijf de activiteit organiseert.

Bronhttp://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2013:4256