SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Stichting WerkRotonde / Coopeartieve WerkRotonde Nederland U.A.

Geachte mevrouw, heer,

Ondergetekende verklaart:

* dat hij m.i.v. 17 december 2012 zijn functie als penningmeester van de Stichting WerkRotonde heeft neergelegd. Inschrijving register KvK heeft plaatsgevonden;
* dat de aan de voorzitter van de stichting, i.c. Piet Kamminga, verstrekte notariële machtiging in verband met de oprichting van de Coöperatieve WerkRotonde Nederland U.A. is ingetrokken;
* dat zowel de inschrijving van de machtiging als de intrekking daarvan door ondergetekende (nog steeds) niet zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en
* dat de Coöperatieve WerkRotonde Nederland U.A., voor zover opgericht, tegen de wettelijke regels in niet is ingeschreven in het register KvK.

Elke suggestie dat ik nog bestuurslid van de Stichting WerkRotonde ben en dat de verleende machtiging van 13 maart 2012 aan Piet Kamminga nog rechtsgeldig is, is onjuist. Ik distantieer mij van alle activiteiten van genoemde stichting en/of de op te richten Coöperatie en wijs om die reden, en op voorhand, elke aansprakelijk voor activiteiten van de Stichting WerkRotonde en/of Coöperatieve WerkRotonde Nederland U.A. uitdrukkelijk van de hand.

Illustratie reputatie P. Kamminga:
<http://www.faillissementsdossier.nl/nl/downloadverslag.aspx?vid=89076>

Arnhem, 04 maart 2013

Glenn Azimullah