SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Volledig arbeidsongeschikt bij aangaan van de arbeidsovereenkomst

Het risico dat werknemer al bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst volledig arbeidsongeschikt is voor de aangeboden functie is voor de werkgever nu per 01-01-2011 de wettelijke uitsluitingsgrond daarvoor is vervallen. Een beroep op een wilsgebrek is bevestigd bij arrest van 7 februari 2020 van de door de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2020:213), maar dat leidt niet per definitie tot vernietiging van de arbeidsovereenkomst. De Rechtbank Noord-Holland overwoog daartoe in ECLI:NL:RBNHO:2020:10662 het volgende:

5.4 Het beroep op dwaling kan derhalve alleen slagen, indien vast komt te staan dat [werkneemster] wist of had moeten begrijpen dat de kwaal haar ongeschikt maakte voor de functie waarnaar zij solliciteerde. Op grond van artikel 150 Rv ligt de bewijslast hiervoor bij degene die zich op de dwaling beroept (Hoogvliet).

5.5 Dat Hoogvliet tijdens de sollicitatie ook inzage heeft gegeven in de bij de functie behorende fysiek belastende werkzaamheden (zoals werken met containers, vakkenvullen en schoonmaken van de winkel) is door [werkneemster] gemotiveerd betwist en daarmee niet komen vast te staan. Dat dat tijdens de introductiedag wel is gebeurd, is evenmin gebleken en bovendien niet relevant. De arbeidsovereenkomst was op dat moment al gesloten, zodat van een wilsgebrek bij de totstandkoming van de overeenkomst geen sprake kan zijn geweest. De kantonrechter is gelet op het voorgaande van oordeel de gestelde dwaling feitelijke grondslag mist en dat niet van een geschonden mededelingsplicht is gebleken.

Uit deze uitspraak blijkt dat het van belang is om bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst een volledig beeld van de inhoud van de functie en mogelijke fysieke belasting te geven en duidelijke vragen te stellen aan de potentiele werknemer of die tot het volledig uitvoeren van die taken en verantwoordelijkheden die bij de functie horen in staat is. Als je dit nalaat en je pas na het einde van de proeftijd de bevestiging krijgt dat werknemer niet geschikt is voor de functie loop je achter de feiten aan. Als de ongeschiktheid al tijdens de proeftijd blijkt zoals in deze casus, dan wreekt het nalaten zich veel eerder.

Ontslag tijdens de proeftijd voorkomt niet dat de kosten van de ZW en/of WGA-uitkering aan de werkgever worden toegerekend voor de gedifferentieerde premie Whk. En als de werkgever ERD’er is voor de ZW en/of de WGA, dan zijn de uitkeringslasten voor rekening van de werkgever of diens verzekeraar.