SGA-Consultancy

 • Twitter
 • Google Plus
 • Linked in
 • Facebook

Juridische informatie / Nieuws

 • Aansprakelijkheid voor andere dan de eigen werknemers (ZZP’ers)

  Artikel 7:658 lid 4 BW: Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De .... Lees verder

 • Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV

  Het Ontslagbesluit is de ministeriele regeling ter uitvoering van artikel 6, 3e en 4e lid van het Buitengewoon Besluit  Arbeidsverhouding 1945. Het UWV heeft aan de hand van signalen uit de praktijk enkele hoofdstukken van de regeling gewijzigd. Per 01 september 2012 is het Besluit beleidsregels on.... Lees verder

 • Kennelijk onredelijk ontslag na opzegging aan het einde wachttijd Ziektewet?

  Over het algemeen wordt, tenzij er sprake is van omstandigheden die aan de werknemer zijn toe te rekenen, in een ontbindingsprocedure voor de kantonrechter aan de werknemer een schadevergoeding toegekend op basis van de Kantonrechtersformule. Aan een ontslagvergunning verstrekt door het UWV worden g.... Lees verder

 • Gevolgen niet meedelen van verlenging loonbetalingsverplichting

  Anders dan het UWV in de bezwaarfase en de Rechtbank in de beroepsfase, heeft de Centrale Raad van Beroep (LJN BY 6453, Centrale Raad van Beroep, 11/4328 WIA) beslist dat als het UWV heeft nagelaten om de werkgever schriftelijk op de hoogte te stellen van de verlenging van de loonbetalingsverplichti.... Lees verder

 • Voorkom loondoorbetalingsplicht van 104 weken na einde wachttijd.

  De Hoge Raad heeft bij uitspraak van 30 september 2011 - LJN: BQ8134, Hoge Raad, 10/03887 - duidelijk gebracht in de materie rond de loondoorbetalingsverplichting voor het geval een werknemer na afloop van de periode van 104 weken en na een periode van meer dan vier (4) weken opnieuw door ziekte uit.... Lees verder