SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Archive for november, 2015

(Herhaling) Ontslag op staande voet in strijd met advies bedrijfsarts is niet zonder risico!

Posted on: No Comments

Ontslag op staande voet moet weloverwogen en goed onderbouwd . Dat een werkgever na een eerdere nietig verklaring van een ontslag op staande voet meer dan voorzichtig dient te zijn bij het wederom op staande voet ontslaan van de werknemer blijkt uit ECLI:NL:RBLIM:2015:9351.

De werknemer had zich ziek gemeld en de bedrijfsarts heeft vastgesteld dat de werknemer op dat moment gedeeltelijk arbeidsongeschikt was, maar dat een gedeeltelijke werkhervatting gelet op de werk-gerelateerde problematiek nog niet reëel was. Daarom heeft de bedrijfsarts een interventieperiode van 1,5 week geadviseerd, waarin een start gemaakt dient te worden met mediation.

Het negeren van het advies van een bedrijfsarts om mediation op te starten tijdens de arbeidsongeschiktheid van een werknemer maakt elke poging tot het ontslaan van de werknemer de facto onmogelijk.

WOVON: Vaststellingsovereenkomst in het zicht van een bedrijfsovername

Posted on: No Comments

Dat de voorlichting aan werknemers in het zicht van een bedrijfsovername van wezenlijk belang is blijkt uit ECLI:NL:RBMNE:2015:7716.  Onder 4.14 overweegt de kantonrechter als volgt:
“De kantonrechter merkt op dat het, mede gelet op de eisen van goed werkgeverschap ex artikel 7:611 BW, in de gegeven omstandigheden op de weg van MTC lag om [eiser] volledige voorlichting te geven over zijn rechtspositie om te waarborgen dat hij zijn eventuele beslissing om afstand te doen van de hem door artikel 7:663 BW geboden bescherming volledig geïnformeerd kon nemen. Gesteld noch gebleken is dat MTC [eiser] bij het sluiten van de beëindigingsovereenkomst heeft voorgehouden dat hij als gevolg van de overgang van onderneming per 1 juli 2014 op basis van zijn arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van rechtswege in dienst zou treden bij Falck en dat hij met het sluiten van de beëindigingsovereenkomst afstand zou doen van dit recht. Evenmin is gebleken dat Falck [eiser] bij het aangaan van de nieuwe arbeidsovereenkomst per 1 juli 2014 voor de duur van één jaar op de hoogte heeft gesteld van zijn rechtspositie die hij als gevolg van de overgang van onderneming had. Gelet hierop kan niet worden gesteld dat [eiser] uit vrije wil de arbeidsovereenkomst met MTC per 30 juni 2014 heeft verbroken en daarmee ondubbelzinnig afstand heeft gedaan van de hem door artikel 7:663 BW geboden bescherming. De conclusie luidt daarom dat [eiser] per 1 juli 2014 van rechtswege in dienst is getreden van Falck en dat zijn dienstverband met een omvang van 40 uur per week nog steeds voortduurt.”