SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Archive for maart, 2014

Samenloop wachttijd Ziektewet en WAZO

Posted on: No Comments

Werkgevers worden vaak geconfronteerd met het gegeven dat een werknemer die in de ziektewet is, na verloop van tijd gebruik maakt van de mogelijkheden van WAZO-verlof. Dat is bijvoorbeeld het geval als een werkneemster die in de ziektewet zit vervolgens gebruik maakt van zwangerschaps- en bevallingsverlof (WAZO-verlof).

Vraag
De vraag die rijst is of het WAZO-verlof dat 16 weken duurt een onderbreking van de ziekteperiode inhoudt. Tot 1 september 2005 telde WAZO-verlof niet mee als onderbreking van de ziekteperiode. De ziekteperioden voor en na het WAZO-verlof werden toen samengeteld, ook al was de onderbreking langer dan 4 weken.

Hoofdregel
Vanaf 01 september 2005 geldt als hoofdregel dat de ziekteperioden voor en na het WAZO-verlof niet samengeteld kunnen worden. De gevolgen hiervan zijn dat:
●     een nieuwe periode van 104 weken loonbetalingsverplichting begint;
●     een nieuwe wachttijd van 104 weken voor de WAO/WIA begint en
●     de werkgever opnieuw een ziektemelding moet doen.

Uitzondering
De uitzondering vanaf 01 september 2005 is dat de werkgever de ziekteperioden die voorafgaande aan en direct volgend op het WAZO-verlof aansluiten en waarbij de ziekte dezelfde oorzaak heeft, kan tellen als één ononderbroken ziekteperiode. Dit is van belang voor de duur van de loonbetalingsverplichting, de re-integratieverplichtingen, de wachttijd voor de WIA en eventueel de mogelijkheid voor het UWV tot het opleggen van een loonsanctie.

(Mogelijke) Gevolgen
De gevolgen van het samentellen van de ziekteperioden zijn o.a.:
●    de duur van loonbetalingsverplichting wordt niet onderbroken en blijft 104 weken;
●     de reïntegratieverplichtingen eindigen na 104 weken;
●     de wachttijd WIA kan verlopen tijdens het WAZO-verlof en zonder dat er een WIA –aanvraag wordt ingediend en
●     het UWV kan als de 104 weken zijn verlopen, ook bij onvoldoende inspanningen van de werkgever, geen loonsanctie meer opleggen.

Re-integratie
Zolang het dienstverband duurt, blijft de werkgever tijdens ziekte van de werknemer verantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie. Duurt het ziekteverzuim langer dan twee jaar, dan neemt UWV de begeleiding over.

Wet Werk en Zekerheid: Passende arbeid en WvP

Posted on: No Comments

De Wet Werk en Zekerheid is na aanname in de Tweede Kamer voor verdere behandeling naar de Eerste Kamer gezonden. Verwacht mag worden dat de Wet volgens planning op 01 juli 2014 van kracht wordt. Niet alle onderdelen van de wet zullen op genoemde datum van kracht worden. De Richtlijn Passende Arbeid van het UWV komt op 01 juli 2015 te vervallen en daarvoor treedt op dezelfde datum de nieuwe regeling in werking. Deze houdt in dat behalve voor de WW ook voor de ZW en WGA het nieuwe begrip passende arbeid gaat gelden. Deze houdt simpelweg in dat na een periode van zes (6) maanden alle aangeboden werkzaamheden als passend worden aangemerkt.

Invoering WWZ_Passende arbeid