SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Archive for december, 2014

Afkoopsom pensioen is bedoeld voor periode ná pensioenleeftijd

Posted on: No Comments

De Centrale Raad van Beroep beslist in uitspraken van 19 december 2014 dat de Sociale Verzekeringsbank de afkoopsom van het ouderdomspensioen niet mag toerekenen aan een maand die is gelegen vóór de pensioengerechtigde leeftijd van de partner. Deze toerekening gaat ten koste van de partnertoeslag bij de AOW.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het burgerlijke en militaire ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

Op 1 januari 2007 is de Pensioenwet in werking getreden. In deze wet is onder andere geregeld dat, onder bepaalde voorwaarden, het ouderdomspensioen kan worden afgekocht vóór de pensioengerechtigde leeftijd. Nadat de pensioenfondsen aan deze wet uitvoering hadden gegeven, bleek een onbedoeld effect te ontstaan. De Sociale Verzekeringsbank (Svb) rekent de afkoopsom van het ouderdomspensioen toe aan een maand die is gelegen vóór de pensioengerechtigde leeftijd van de partner. Deze toerekening gaat ten koste van de partnertoeslag bij de Algemene Ouderdomswet.

De Centrale Raad van Beroep heeft in een tussenuitspraak beslist dat deze toerekening leidt tot een kennelijk onredelijk resultaat als bedoeld in artikel 4:1, negende lid, van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten. De afkoopsom van het ouderdomspensioen is namelijk bedoeld voor de periode ná het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de partner. De Centrale Raad van Beroep heeft hetzelfde beslist als het gaat om de afkoopsom en de nabestaandenuitkering op grond van de Algemene Nabestaandenwet (ANW).

De besluiten van de Svb zijn vernietigd. De Svb moet nieuwe berekeningen maken, die in een einduitspraak van de Centrale Raad van Beroep worden beoordeeld.

Utrecht, 19 december 2014.

Centrale Raad van Beroep, datum uitspraken 19 december 2014.

 

De zaaknummers van de Centrale Raad van Beroep zijn:
14/964 ANW-T, ECLI:NL:CRVB:2014:4145;
13/2273 AOW-T, ECLI:NL:CRVB:2014:4146;
13/6227 AOW-T, ECLI:NL:CRVB:2014:4147;
13/6487 AOW-T, ECLI:NL:CRVB:2014:4148;
14/779 AOW-T, ECLI:NL:CRVB:2014:4149;
14/1354 AOW-T, ECLI:NL:CRVB:2014:4150;
14/1657 AOW-T, ECLI:NL:CRVB:2014:4151;
14/1650 AOW-T, ECLI:NL:CRVB:2014:4152;
13/2448 AOW-T, ECLI:NL:CRVB:2014:4153.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het burgerlijke en militaire ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

Dit is een persbericht op basis van de genoemde uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraken zijn laatstgenoemde beslissend.

Voor eventuele vragen over dit persbericht kunt u zich wenden tot het secretariaat, tel: 030-8502101.
E-mail: voorlichting.crvb@rechtspraak.nl
Website: www.rechtspraak.nl/organisatie/CRvB

 

Bron: Rechtspraak.nl

Zwaarlijvigheid kan een „handicap” vormen in de zin van de richtlijn betreffende gelijke behandeling inzake arbeid

Posted on: No Comments

Het EU-hof boog zich over de zaak van een zwaarlijvige Deen, die stelde te zijn ontslagen vanwege zijn overgewicht en beargumenteerde dat het ontslag discriminatie was op basis van een handicap. Het hof stelt dat als obesitas een persoon ‘fysiek of mentaal remt om volledig, daadwerkelijk en op gelijke voet met andere werknemers te werken’, inderdaad sprake is van een handicap.

Hof vd Europese Unie – Is zwaarlijvigheid een handicap

HvJ EU 18/12/2014, zaaknr. C-354/13, FOA

Particuliere recherche door werkgevers

Posted on: No Comments

Wetgeving en rechtspraak over recherchegedrag door werkgevers vormen een lappendeken met her en der gaten. Er zijn wel regels en er is jurisprudentie, maar alles bij elkaar schiet het Nederlands recht tekort en zijn werknemers onvoldoende beschermd tegen schendingen van hun privéleven. Dat concludeert Heleen Pool in haar proefschrift.

Haar proefschrift over dit onderwerp is beschikbaar via bijgaande link Particuliere recherche door werkgevers.

Bron: Recht.nl

Nationale Ombudsman: Spelregels voor het maken van geluidsopnamen

Posted on: No Comments

Het gedrag en de uitlatingen van ambtenaren van verschillende overheidsinstellingen geeft vaak aan burgers en professionals de neiging om dergelijke uitspraken – telefoongesprekken en tijdens bezoeken – op te nemen, om achteraf als bewijs te kunnen dienen.

Mijn eigen ervaring met het UWV, vestiging Almere, bevestigt dat het in voorkomende gevallen nodig is om achteraf ontkennende ambtenaren met de feiten te kunnen confronteren.

De Nationale Ombudsman heeft voor het opnemen van gesprekken spelregels opgesteld. De kern van de regels is “Als een burger een gesprek wil opnemen, dan moet hij dat wel van tevoren melden. De medewerker van de overheidsinstantie mag dit verzoek in beginsel niet weigeren. Er kunnen wel nadere afspraken gemaakt worden en de burger kan eventueel toelichten waarom hij dit gesprek wil opnemen.”

De spelregels zijn beschikbaar via bijgaande link SPELREGELS VOOR HET MAKEN VAN GELUIDSOPNAMEN.