SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Archive for februari, 2015

TRANSITIEVERGOEDING NA WACHTTIJD: BETALEN OF VOORKOMEN?!

Posted on: No Comments

De invoering van de transitievergoeding – artikel 7: 673 BW – per 01 juli 2015 leidt tot veel vragen. In dit kader beperk ik mij tot de situatie waarbij de werkgever de intentie heeft om de om na het einde van de termijn van 104 weken vanaf de eerste ziektedag (wachttijd) de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Een werkgever is aan een werknemer een transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en de arbeidsovereenkomst door de werkgever is opgezegd of op verzoek van de werkgever is ontbonden of
na een einde van rechtswege op initiatief van de werkgever niet aansluitend is voortgezet.

Dit betekent dat de werkgever die na het einde van de wachttijd – u heeft dan al 2 jaar het loon tijdens ziekte doorbetaald – het initiatief tot beeindiging van de arbeidsovereenkomst neemt, aan de werknemer een transitievergoeding is verschuldigd als het dienstverband wordt beeindigd. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de grootte van het bedrijf, de leeftijd en het aantal dienstjaren van de werknemer en de hoogte van het loon.

SGA-Consultancy richt zich in haar advisering van ondernemers op het optimaliseren van financiële posities. In dat kader kunnen wij u bijstaan om de potentieel opgebouwde ‘claim transitievergoeding’ van de werknemer, binnen de daarvoor geldende wettelijke regels, volledig te doen verdampen. Kortom, de potentiële claim van de werknemer wordt gereduceerd tot nul.

SGA-CONSULTANCY REALISEERT UW BESPARINGEN.

Transitievergoeding werpt schaduw vooruit

Posted on: No Comments

De stellingen worden betrokken in Ontslagland

Werknemers en werkgevers die de intentie hebben om afscheid van elkaar te nemen, komen de laatste maanden, en naar alle waarschijnlijkheid ook de komende maanden, met elkaar in conflict vanwege het moment waarop het afscheid moet worden beklonken. Werkgevers hebben er belang bij het moment na 01 juli 2015 te realiseren, terwijl werknemers het liefst voor die datum het afscheid afgerond willen zien vanwege de financiële gevolgen. In onderstaand artikel wordt het vorengenoemde toegelicht.

Transitievergoeding werpt schaduw vooruit