SGA-Consultancy

  • Twitter
  • Google Plus
  • Linked in
  • Facebook

Archive for augustus, 2014

Misbruik naam Poortwachtercentrum / Bericht voor crediteuren van het Poortwachtercentrum

Posted on: No Comments

Ik verzoek een ieder die iets te vorderen heeft van het “Poortwachtercentrum” vanwege het niet betalen van facturen en/of het niet leveren van overeengekomen diensten, om zich te wenden tot de (enige) bestuurder van het “Poortwachtercentrum” i.c. de heer P.D. Kamminga. Vanaf eind 2012 ben ik, op onderhanden opdrachten na, niet meer als zelfstandige (KvK Gelderland, 09135845) voor het “Poortwachtercentrum” werkzaam.

Anders dan vermeld in o.a. een door een advocaat en de enige bestuurder valselijk opgemaakte akte en machtiging (Proces-verbaalnummer: PL079H-2014041808-1) en mededelingen van de enige bestuurder, is ondergetekende nimmer bestuurder van Stichting Poortwachter en/of Poortwachtercentrum Nederland B.V. geweest. De gegevens zijn verifieerbaar in de registers van de Kamer van Koophandel onder de nummers 37199545 en 37129659.

Opgemerkt dient te worden dat de naam, het logo en het webdomein Poortwachtercentrum worden misbruikt – zie faillissementsverslagen van Carein B.V. (http://insolventies.rechtspraak.nl/pdf.ashx?ID=14.nho.10.243.F.V.08) en Danzo B.V. http://insolventies.rechtspraak.nl/pdf.ashx?ID=14.nho.10.242.F.V.08 – door zowel de Stichting Poortwachter als Poortwachtercentrum Nederland B.V..

Zowel de Stichting Poortwachter kennemerstraatweg 233_alkmaar(stichting poortwachter) als Poortwachtercentrum Nederland B.V. (poortwachtercentrum nederland bv) zijn gevestigd op het adres Kennemerstraatweg 233, 1814 GK ALKMAAR. De bestuurder, i.c. de heer P.D. Kamminga, is op hetzelfde adres in een voorziening in de tuin, plaatselijk bekend als tuinhuis ELBA, woonachtig.

Ik verzoek u derhalve geen contact met mij op te nemen betreffende zaken aangaande het “Poortwachtercentrum”, tenzij u voornemens bent om het faillissement van genoemde bedrijven aan te vragen en u daartoe een steunvordering nodig heeft.

Ik distantieer mij van alle activiteiten van genoemde bedrijven en hun bestuurder.

Arnhem, 07 augustus 2014

 

Glenn Azimullah

Is een alcoholverslaving op zich al een ziekte of gebrek?

Posted on: No Comments

Regelmatig wordt er in de gevallen waarbij er sprake is van een (alcohol) verslaving er vanuit gegaan dat de verslaving op zich al een ziekte of gebrek inhoudt.

Onder verwijzing naar eerdere jurisprudentie heeft de Centrale Raad van Beroep nogmaals bevestigd dat het niet om de verslaving op zich gaat, maar om de gebreken die daaruit voortvloeien. Onderstaande overweging van de Centrale Raad van Beroep in haar uitspraak van 18 juli 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:2438, spreekt voor zich.

“De Raad heeft eerder geoordeeld, zie bijvoorbeeld de uitspraak van 8 april 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BM0518, dat een verslaving aan alcohol op zich niet als ziekte of gebrek is aan te merken. Indien echter uit de verslaving gebreken voortvloeien dan wel indien die verslaving noodzaakt tot een klinische opname of behandeling, brengt dit mee dat er wel sprake is van een ziekte of gebrek. In het geval van appellant is niet gebleken dat uit zijn alcoholgebruik beperkingen voortvloeien, waarbij in het midden kan blijven of sprake is van alcoholverslaving. Appellant werd op de datum in geding niet behandeld voor zijn overmatige alcoholgebruik en ook is niet gebleken dat hij op die datum meer beperkt was voor het verrichten van arbeid dan waarvan het Uwv is uitgegaan.”